Regulamin współzawodnictw lotowych 2019

Regulamin znajduje się również w sekcji do pobrania w wersji PDF.

REGULAMIN
Współzawodnictw Lotowych
o Mistrzostwo PZHGP Okręgu Gdańsk na rok 2019

Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Okręgu PZHGP Gdańsk w dniu 05.02.2019r. w oparciu o obowiązujące przepisy związkowe i regulaminy współzawodnictw lotowych PZHGP na rok 2019 na szczeblach wyższych tj.:

 • Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Generalne Mistrzostwo Polski na rok 2019 zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 17.11.2018r.
 • Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Polski w kategoriach w lotach gołębi dorosłych na rok 2019 zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 17.11.2018r.
 • Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Polski „DERBY” w lotach gołębi młodych na rok 2019 zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 17.11.2018r.
 • Regulamin Współzawodnictwa Olimpijskiego o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych na rok 2019 zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 17.11.2018r.
 • Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 25.11.2017r. z póź. zmianami.

Wszystkie obowiązujące przepisy związkowe PZHGP oraz regulaminy współzawodnictw lotowych zostały opublikowane w formie elektronicznej na stronach internetowych Zarządu Głównego PZHGP: www.pzhgp.pl

§ 1. Współzawodnictwa lotowe

Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Okręgu Gdańsk w 2019 roku:

Gołębie z pierwszej 50-tki na spisie Gołębie z całego spisu
Kategoria A – loty krótkodystansowe,
Kategoria B – loty średniodystansowe,
Kategoria C – loty dalekodystansowe,
Kategoria M – loty dalekodystansowe;
Kategoria GMP – Generalne Mistrzostwo Polski
Kategoria – Intermistrzostwo

Gołębie młode „DERBY: – 15„tka” na spisie
Kategoria A – loty krótkodystansowe,
Kategoria B – loty średniodystansowe,
Kategoria C – loty dalekodystansowe,
Kategoria M – loty dalekodystansowe;
Kategoria D – (A+B+C),
Kategoria GMP młode
Kategoria roczne
Kategoria młode – 5 z 5 konkursami,
Najlepszy lotnik – gołębie dorosłe,
Najlepszy lotnik – gołębie młode

Kategoria GMP – Generalne Mistrzostwo Polski
Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie od 1 do 50 w ilości 50 sztuk i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa 5 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne muszą być koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowo-zegarowej gołębie seryjne winny być wpisane jako 10 pierwszych w rubryce „typowanie”.

O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 5 sztuk ) z 7 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lot z zachowaniem poniższych zasad:

 • 3 loty od 300 do500 km,
 • 3 loty od 500 do700 km,
 • 1 lot powyżej700 km,

Uwaga: o końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębia a
nie ilość konkursów.

Kategoria Intermistrzostwo
Punkty do współzawodnictwa mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie od 1 do 50 w ilości 50 sztuk i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa 3 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne muszą być koszowane jako 5 pierwszych, i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowo-zegarowej gołębie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „typowanie”.

O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 3 sztuk ) z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad:

 • 3 loty od 300 do500 km,
 • 2 loty od 500 do700 km,
 • 1 lot powyżej700 km,

Coefficient wyliczamy do trzech miejsc po przecinku. Przy równej sumie coefficientów decyduje niższa suma w lotach pow. 500km, a w następnej kolejności wyższy konkursokilometraż.

Kategoria „A” – Krótki Dystans
Loty gołębi dorosłych z lotów z odległości od 100 do 400 km,
Zespół: 6 gołębi z 3 konkursami, łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 360 km.

Kategoria „B” – Średni Dystans
Loty gołębi dorosłych z lotów z odległości od 300 do 600 km,
Zespół: 5 gołębi z 3 konkursami, łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 900 km.

Kategoria C – Długi Dystans
Loty gołębi dorosłych z lotów z odległości powyżej 500 km,
Zespół: 4 gołębie z 3 konkursami, łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 1500 km.

Kategoria „M” – Maraton
Loty gołębi dorosłych z lotów z odległości powyżej 700 km,
Zespół: 3 gołębie z 2 konkursami, łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 1400 km.

Kategoria „GMP – Młode 2019”- Mistrzostwo Gołębi Młodych rocznika 2019
Loty gołębi młodych z lotów z odległości od 100 do 400 km,

Punkty do współzawodnictwa MP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym i wytypowane przez hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również gdy hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce typowane, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie.

O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne (maks. 8 szt.) z 3 wybranych przez hodowców lotów z pośród ujętych w planie lotów. Łączny konkursokilometraż z 3 wybranych lotów nie może być niższy niż 400 km.

Kategoria „DERBY”– Młode 2019 Mistrzostwo Gołębi młodych rocznika 2019 z obrączkami „DERBY”.

Punkty do współzawodnictwa mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym obejmującym 15 szt. gołębi zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „DERBY”. O końcowym wyniku decyduje 5 najszybszych gołębi ujętych na spisie o to mistrzostwo, o najniższym coefficiencie, które zdobyły po 4 konkursy spośród 5 lotów zgłoszonych do mistrzostwa.

Kategoria „Gołębie jednoroczne” – 4 gołębie rocznika 2018 po 5 konkursów w lotach od 100- 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1000 km.

§ 2. Spisy gołębi

 1. Hodowcy biorący udział we współzawodnictwach lotowych o Mistrzostwo Okręgu PZHGP Gdańsk oraz we współzawodnictwach lotowych na szczeblach wyższych PZHGP gołębiami dorosłymi w 2019 roku składają w macierzystym Oddziale PZHGP w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis własnych gołębi w dowolnej ilości, którymi zamierzają lotować z tym że, wyniki pierwszych 50 gołębi na spisie będą zaliczane do Mistrzostwa Polski, Regionu i Okręgu.
 2. Hodowcy biorący udział we współzawodnictwach lotowych o Mistrzostwo Okręgu PZHGP Gdańsk oraz we współzawodnictwach lotowych na szczeblach wyższych PZHGP gołębiami młodymi w 2019 roku składają w macierzystym Oddziale PZHGP w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis własnych gołębi w dowolnej ilości, którymi zamierzają lotować. Spisy gołębi, przyporządkowanie obrączek elektronicznych gołębiom – wykonuje się zgodnie z instrukcjami obsługi danego systemu ESK. Spis gołębi wprowadzony do systemu obliczeń przez rachmistrza musi być zgodny z listą zarejestrowanych gołębi w systemie ESK.
 3. Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego wg wzorów podanych w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP obowiązującego od roku 2012.
 4. Barwę gołębi należy wpisać w oparciu o obowiązujący wykaz barw gołębi zatwierdzony przez PZHGP i FCI dla danego systemu ESK.
 5. Hodowca we współzawodnictwach lotowych wymienionych w § 1 niniejszego regulaminu może uczestniczyć tylko 1 drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem ).
 6. W terminie do dnia 20 kwietnia 2019 roku Oddziały przesyłają do Zarządu Okręgu PZHGP Gdańsk 2 egzemplarze spisów zbiorczych gołębi dorosłych dla wszystkich hodowców w oddzielnych kopertach, wydrukowanych na białym papierze formatu A4, oraz w formie elektronicznej wygenerowanych z programów obliczeniowych wraz z planem lotów na którym zaznacza się loty do GMP.
 7. Spisy zbiorcze gołębi wykonuje Rachmistrz Oddziału w obowiązującej na rok 2019 wersji programu.
 8. Każdy z egzemplarzy zbiorczego spisu gołębi dla wszystkich hodowców powinien posiadać tytułową stronę z opisem wg poniższego wzoru:

  „Spis gołębi dorosłych(młodych) do współzawodnictw lotowych
  Mistrzostw Polski, Regionu Północ i Okręgu Gdańsk
  w 2019 roku członków Oddziału ……………..”

  Przesyłane do Okręgu spisy gołębi powinny być ostemplowane pieczątkami związkowymi podłużną na pierwszej stronie i okrągłą na końcu spisu i podpisane przez 2 członków Zarządu Oddziału.

 9. W przypadku gołębi młodych Oddziały przesyłają spisy w terminie do 10 sierpnia 2019 roku do Zarządu Okręgu PZHGP Gdańsk 2 egzemplarze spisów zbiorczych gołębi młodych dla wszystkich hodowców w oddzielnych kopertach, wydrukowanych na białym papierze formatu A4 oraz w formie elektronicznej wygenerowanych z programu do obliczeń.
 10. Gołębie młode zaobrączkowane obrączką DERBY a wytypowane do mistrzostwa Polski w kat. DERBY tj. 15 gołębi należy ująć na odrębnym spisie i przesłać jak wyżej do Zarządu
  Okręgu.
 11. Opieczętowanie oraz podpisywanie spisów gołębi młodych należy wykonać podobnie jak przy spisach gołębi dorosłych, o czym mowa w § 2 pkt.8 niniejszego regulaminu.
 12. Jeden egzemplarz spisu gołębi złożony przez hodowcę z wykazaniem wszystkich gołębi zgłoszonych do lotów w 2019 roku powinien być ostemplowany i podpisany przez lekarza weterynarii z adnotacją, że gołębie wykazane w spisie z wpisem obrączek rodowych danego hodowcy były szczepione w bieżącym roku szczepionką przeciwko paramyksovirozie i salmonellozie.
 13. Zebrane od wszystkich hodowców spisy gołębi z adnotacją lekarza weterynarii o szczepieniu gołębi, spisy te należy przekazać konwojentowi transportującemu gołębie tak na loty krajowe jak i zagraniczne do okazania przy ewentualnej kontroli odpowiednich służb weterynaryjnych lub drogowych oraz Niemiecki Związek Hodowców Gołębi Pocztowych.
 14. Ponadto Rachmistrzowie Oddziałów prześlą imienne wykazy wszystkich hodowców wraz z współrzędnymi geograficznymi gołębników oraz spisy zbiorcze gołębi dorosłych i młodych drogą elektroniczną.

§ 3. Plany lotów.

 1. Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa GMP może zawierać maksymalnie 10 lotów z odległości powyżej 300 km. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 18 maja 2019 roku do 21 lipca 2019 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie (tj. najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.
 2. Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostw Polski, Regionu i Okręgu w kategoriach powinien zawierać:
  Kat. A – loty z odległości: 100 – 400 km – max. 7 lotów;
  Kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km – max. 7 lotów;
  Kat. C – loty powyżej 500 km – max. 7 lotów;
  Kat. M – loty powyżej 700 km – max. 7 lotów.
 3. Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa Polski w kategoriach powinien zawierać loty zaplanowane w wekeendy od 27 kwietnia 2019r. do 28 lipca 2019r. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w wekeendy. Dopuszcza się możliwość zaplanowania i odbycia lotów dublowanych w wyznaczonych weekendach pod warunkiem, że minimum jeden z tych dwóch lotów będzie lotem powyżej 700km. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do GMP w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie (tj. najpóźniej w sobotę) na loty do 700 km i w piątki na loty powyżej 700 km. Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek, a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00. Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej Kategorii Mistrzostw.
 4. W terminie do 20 kwietnia 2019 roku Zarządy Oddziałów wraz ze spisami zbiorczymi gołębi dorosłych dostarczają do Zarządu Okręgu Gdańsk 1 egzemplarz planu lotów gołębi dorosłych na rok 2019 w wersji papierowej i 1 plan lotów w wersji elektronicznej.
 5. Plan lotów gołębi młodych do Mistrzostw Polski powinien zawierać maksymalnie 4 loty w Kategorii A z odległości od 100 do 400 km. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w wekeendy w okresie od 17 sierpnia 2019r. do 29 września 2019r.
 6. Plan lotów gołębi młodych do Mistrzostwa Okręgu powinien zawierać maksymalnie 5 lotów w Kategorii A.
 7. Do dnia 25 kwietnia 2019 roku Zarządy Oddziałów przesyłają ponadto do Okręgu 1 egzemplarz harmonogramu zawierający adresy i godziny przyjmowania gołębi dorosłych na punktach wkładań oraz godziny podjazdu i odjazdu kabiny, a także godziny nastawiania i otwierania zegarów. W przypadku harmonogramów gołębi młodych prześlą je do Okręgu do dnia 15 sierpnia 2019 roku.
 8. Ponadto Oddziały prześlą plany lotów gołębi dorosłych i młodych wraz z harmonogramami drogą elektroniczną do Zarządu Okręgu Gdańsk.

§ 4. Listy konkursowe.

 1. Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, za wyjątkiem list sekcyjnych.
 2. Listy konkursowe będące podstawą obliczeń do GMP, sporządzać należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:- w lotach od 300 do 700 km – lista Oddziałowa,
  – w lotach powyżej 700 km – lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa (warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i sporządzenie listy Okręgowej). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolna listę z podanych wyżej, z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu.Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, ze pierwszy gołąb zdobywa:
  – w lotach od 300 do 500 km – 40 punktów,
  – w lotach od 500 do 700 km – 60 punktów,
  – w lotach powyżej 700 km – 80 punktów.Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Podstawą zaliczenia wyników do Kategorii Mistrzostw Polski stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP. Wyniki do Mistrzostwa Polski w Kategoriach mogą być wyliczone wyłącznie z następujących list konkursowych:
  – w lotach od 100 do 500 km – lista Oddziałowa
  – w lotach od 500 do 700 km – lista Oddziałowa lub Rejonowa
  – w lotach powyżej 700 – lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa (warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i sporządzenie listy Okręgowej). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolną listę, z której będzie korzystał do wyliczenia kategorii. Listy konkursowe będące podstawą obliczeń do Kategorii Mistrzostw Polski sporządzać należy na bazie 1:5 (20%) wyłącznie z gołębi zaliczonych do puli zgodnie z protokołem Komisji Lotowej i Zegarowej.
 4. Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem oraz do wystaw wszystkich szczebli stanowią listy konkursowe wykonane przez
  Rachmistrzów Oddziałowych na aktualnym programie do obliczeń zatwierdzonym przez PZHGP na rok 2019.
 5. Listy konkursowe sporządzane są przez Oddziały, Rejony Lotowe i Okręgi pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące wymogi:
  a) w lotach konstatuje z lotu gołębie (tj. nastawia i otwiera zegary) minimum 20 hodowców a ilość wysłanych przez nich gołębi na ten lot przekracza 250 sztuk,
  b). w lotach gołębi młodych obowiązują tylko listy oddziałowe.
 6. O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Okręgu PZHGP Gdańsk w Kategoriach: A, B, C, M, D, i Młode 2019 decyduje suma wykładnika wydolności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do danego współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku. Konkurs zdobyty przez jednego gołębia z lotów w kategoriach A, B, C lub M może być zaliczony tylko do jednej kategorii.
 7. Zarządy Oddziałów poprzez swoich rachmistrzów są zobowiązane w ciągu 14 dni po odbytym locie przesyłać sporządzone w odpowiednim formacie i zweryfikowane listy konkursowe drogą elektroniczną na serwer Okręgu Gdańsk.
 8. Zarządy Rejonów Lotowych poprzez swoich rachmistrzów są zobowiązane w ciągu 14 dni po odbytym locie przesyłać sporządzone w odpowiednim formacie i zweryfikowane listy konkursowe drogą elektroniczną na serwer Okręgu Gdańsk.
 9. Listy konkursowe przesłane do Okręgu drogą elektroniczną po upływie 14 dni od daty lotu) są nieważne i nie mogą być podstawą do wyliczenia i zgłaszania z nich wyników do współzawodnictw lotowych oraz wystaw.

Uwaga: Uchwałą Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP z dnia 05.02.2019r. podstawą zaliczenia wyników do Mistrzostwa Okręgu stanowią listy konkursowe sporządzone z list oddziałowych, rejonowych lub okręgowych, zgodnie z regulaminami współzawodnictw lotowych na 2019r. zatwierdzonych przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 7.11.2018r..

§ 5. Klasyfikacje i nagrody.

W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
z pierwszej 50-tki

 • W kat. A -3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. B -3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. C -3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. M -3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. GMP -5 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. Intermistrzostwo – 3 mistrzów- puchary i dyplomy, 50 przodowników-dyplomy
 • W kat. GMP Mł. -3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników -dyplomy;
 • Najlepszy lotnik w kategoriach A, B, C, M – 3 puchary i 10 dyplomów.

z całego spisu:

 • W kat. A -3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. B -3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. C – 3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. M – 3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. D -5 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. GMP Mł. -3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników -dyplomy;
 • W kat. Roczne-3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;
 • W kat. Młode -5z5 – 3 mistrzów – puchary i dyplomy, 50 przodow. – dyplomy;
 • W kat. Najlepszy Lotnik – gołębie dorosłe – 3 puchary i 20 dyplomów;
 • W kat. Najlepszy Lotnik – gołębie młode – 3 puchary i 10 dyplomów;
 • W kat. Najlepszy lotnik – gołębie roczne – 3 puchary i 10 dyplomów

Kategoria „DERBY” młode 2019r. – 3 puchary + dyplomy, 50 przodowników – dyplomy;

Rozgrywane będzie również mistrzostwo między oddziałami w kategorii A, B, C, D i M z całego spisu i GMP z 50 – tki na spisie. Do mistrzostwa zaliczane będą wyniki 3 hodowców z każdego oddziału, tj. suma konkursów i ceofficentów a w GMP konkursy i punkty.

§ 6. Loty Okręgowe.

W roku 2019 PZHGP Okręg Gdańsk organizuje 2 loty Okręgowe zaliczane do GMP i Kategorii MP:

 • 30 czerwiec 2019r.
 • 14 lipiec 2019r.

Loty należy ująć w planach lotów do GMP oraz do Kategorii „C” i „M” Mistrzostw Polski na rok2019.

Okręg Gdańsk został podzielony na 3 grupy lotowe (strefy):

GRUPA nr 1

 • Oddział Puck
 • Oddział Rumia
 • Oddział Wejherowo
 • Oddział Lębork
 • Oddział Gdynia Chylonia
 • Oddział Gdańsk Wrzeszcz
 • Oddział Gdynia-Sopot
 • Oddział Lębork-Miasto

GRUPA nr 2

 • Oddział Kociewie
 • Nowe
 • Oddział Kartuzy-Żukowo
 • Oddział Kościerzyna
 • Oddział Gdańsk

GRUPA nr 3

 • Oddział Tczew
 • Oddział Kwidzyń
 • Oddział Malbork
 • Oddział Elbląg

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. W pierwszym dniu roboczym po każdym odbytym locie Zarządy Oddziałów przesyłają do Okręgu (na adres V-ce Prezesa Okręgu ds. Organizacji Lotów kserokopie potwierdzenia wypuszczenia gołębi.
 2. Kopie list startowych i startowo-zegarowych po każdym locie gołębi dorosłych i młodych przesyłać należy listem poleconym priorytetowym w pierwszym dniu roboczym po każdym odbytym locie na adres korespondencyjny Zarządu Okręgu.
 3. W przypadku odbycia lotu w innym terminie (tylko w weekend, tj. sobota lub niedziela) niż zakładał plan lotów również kserokopie protokołu wyjaśniającego te zmiany, ostemplowane i podpisane przez dwóch członków Zarządu Oddziału.
 4. W trakcie sezonu lotowego 2019 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty, mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny weekendowy termin względnie skrócić odległość lotu, pod warunkiem, że ilość lotów w poszczególnych kategoriach nie przekroczy planowanej liczby określonej w § 3 niniejszego regulaminu, Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do zestawienia końcowego wyników do Mistrzostwa Polski lub GMP
 5. Jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty z zagranicy Polski mogą wypuszczać gołębie na terenie Niemiec jedynie w soboty, niedziele i poniedziałki. W przypadku niemożliwości wypuszczenia gołębi należy wrócić z gołębiami do kraju.
 6. Oryginały potwierdzeń wypuszczenia gołębi wraz z protokołami wyjaśniającymi zmiany terminu lotów opieczętowane i podpisane przez dwóch członków Zarządu Oddziału zostaną dostarczone do weryfikacji wyników do Okręgu Gdańsk po zakończeniu lotów w wyznaczonym terminie.
 7. W skład źródłowej dokumentacji lotowej wchodzą oryginały:
  – plan lotów (kopia)
  – spis gołębi (kopia)
  – listy konkursowe
  – listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK wszystkie listy startowe i protokoły przylotu,
  – taśmy zegarowe, – – —
  – protokoły przyporządkowania gołębi sporządzone przed lotami oraz wszystkie protokoły przyporządkowania sporządzone po każdej zmianie obrączek
  – potwierdzenia wypuszczenia gołębi, a w przypadku odbycia lotów w innym terminie niż zakładał plan lotów również z dołączonymi protokołami wyjaśniającymi okoliczności tych zmian.
  – protokoły Komisji Lotowej i Zegarowej z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów z których hodowcy składają wyniki.
  – zestawienie zbiorcze wyników z Oddziału 2 egzemplarze na druku opracowanym przez Zarząd Okręgu.
 8. Termin składania indywidualnych zestawień wyników lotowych gołębi dorosłych uzyskanych przez hodowców w 2019 roku zostanie ustalony w terminie późniejszym.
  W przypadku stwierdzenia przez Okręgową Komisję Weryfikacyjną Okręgu Gdańsk braków lub błędów w przesłanej dokumentacji lotowej zostaną one odesłane do Oddziału a wyniki zostaną unieważnione.
 9. Zarządy Oddziałów zobowiązane są do zgłoszenia rachmistrzów w Zarządzie Okręgu, który prowadzi rejestr rachmistrzów do dnia 20.04. 2019 roku. W przypadku zmiany rachmistrza należy przesłać zgłoszenie Rachmistrza Oddziałowego do Okręgu na adres korespondencyjny Okręgu Gdańsk.

Do wiadomości:

 1. Prezesi Oddziałów PZHGP należących do Okręgu Gdańsk z obowiązkiem wykonania kserokopii niniejszego regulaminu i przekazania wszystkim Członkom Zarządu Oddziału, Prezesom podległych Sekcji i wszystkim hodowcom poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej.
 2. a/a

Za Zarząd
Andrzej Lieske sekretarz